a
Logo Detska-rise.cz
icon basket
0
0 kč
icon user
Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento Reklamační řád slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Z.z., občanský zákoník v platném znění a zákona č. 250/2007 Z.z., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění.

článek 1

PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ

Pokud není prodávané zboží při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, nebo pokud se vyskytne na zakoupeném zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo na odpovědnost za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, resp. nesprávného zásahu.

V případě, že kupující uplatní právo na odpovědnost za vady zboží (dále jen reklamace ), nesmí vyřízení reklamace trvat déle než 30 dnů od uplatnění reklamace. Za vyřízení reklamace se považuje ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí, a to podle tohoto Reklamačního řádu a příslušných právních předpisů. Po marném uplynutí lhůty k reklamaci má kupující právo odstoupit od smlouvy nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

článek 2

UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující může uplatnit reklamaci při zásilkovém prodeji následovně:

Zboží s namítanou vadou pošlete při zaslání balíku Slovensku poštou, GLS, DPD nebo jiné poštovní služby na adresu:

Abydos s.r.o.
Senická 626/8
031 04 Liptovský Mikuláš

Ke zboží přiložte kopii faktury, průvodní dopis s vaší adresou, telefonem a stručným vysvětlením, jak a čím k vadě došlo. V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku! Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., Že kromě určení vad dokládá i cenu zboží a místo a dobu zakoupení zboží, což nejlépe prokáže prodejním dokladem, záručním listem, resp. jiným věrohodným způsobem.

článek 3

LHŮTA NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Lhůta k uplatnění reklamace (záruční lhůta) trvá 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční list s vyznačením rozsahu a podmínek záruky. Pokud to povaha zboží umožňuje, stačí namísto záručního listu doklad o zakoupení zboží. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční lhůtě.

Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Pokud tak kupující neučiní a následným používáním zboží dojde ke zhoršení vady / zvětšení poškození, vystavuje se kupující riziku, že reklamace nebude prodávajícím uznána nebo opravena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

Pokud je reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

článek 4

Nároky z vad zboží

Pokud má zboží vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadný, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Pokud má zboží vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit, a které brání tomu, aby mohl být výrobek řádně používán. Posouzení charakteru vady náleží prodávajícímu.

Zboží, které má vady (nový vadné výrobky nebo výrobky použité), které nebrání tomu, aby mohl být zboží používán k určenému účelu, musí být prodáván pouze za nižší ceny. Kupujícího je nutné upozornit, že zboží má vadu ao jakou vadu jde, pokud to není zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nového nebo použitého zboží, jehož nižší cena byla sjednána, prodávající neodpovídá. Pokud se vyskytne na zboží prodávaném za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s tímto Reklamačním řádem. Pokud se vyskytne na zboží prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, která však nebrání v použití na daný účel, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku. Při prodeji použitého zboží je možné zkrátit záruční dobu na 12 měsíců za předpokladu, že se prodávající takto s kupujícím dohodne. Prodávající je následně povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi zboží.

článek 5

potvrzení o uplatnění A VYBAVENÍ REKLAMACE

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

Prodávající je povinen vést evidenci o reklamacích a předložit ji na požádání orgánu dozoru k nahlédnutí. Evidence o reklamaci musí obsahovat údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace.

Mojžišove koše od ahojbaby
zobrazit více ❯
Multifunkčné učiace veže Craffox
zobrazit více ❯
Slikónové presiteranie, príbory od Mushie
zobrazit více ❯
Prebaľovacie tašky, detské ruksačiky od Childhome
zobrazit více ❯
Termočižmy od enfant
zobrazit více ❯
Nočníky od Kindsgut
zobrazit více ❯
Visa, mastercard Visa, mastercard
Kontakt
Detska-rise.cz
Senická 626/8
031 04 Liptovský Mikuláš
info@detska-rise.cz
+421 911 772 302
.
Provozovatel
Abydos s.r.o.
Senická 626/8
031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 47644630
IČ DPH: SK2024011935