a
Logo Detska-rise.cz
icon basket
0
0 kč
icon user
Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, a to mezi společností Abydos s.r.o. , IČO: 47644630, se sídlem Senická 626/8, 031 04 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Žilina pod v položkou číslo: 61712/L, provozující internetové stránky www.detska-rise.cz, jako prodávajícím na straně jedné (dále jen "Prodávající" ) a kupujícím na straně druhé (dále jen "Kupující" ) .

Kupující zadáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Oznámení před uzavřením smlouvy a Reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

Odkaz na VOP včetně Reklamačního řádu obdrží Kupující na zadanou e-mailovou adresu v potvrzení objednávky, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží (tištěný papírový doklad).


OZNÁMENÍ předsmluvní

Prodávající oznamuje, že:

 • cena za použití prostředků komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. Internetového i telefonického připojení podle podmínek Vašeho operátora, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky);
 • požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího;
 • neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
 • ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny včetně DPH, včetně všech poplatků stanovených zákonem; náklady na dodání zboží nebo služby se však liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu platby;
 • kupující má právo od smlouvy odstoupit v případech a způsobem uvedeným v těchto VOP;
 • v případě odstoupení od smlouvy nese Kupující náklady spojené s vrácením zboží; pokud však jde o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (například pomocí internetu) a jestliže v těchto VOP není uvedeno jinak, nese Kupující náklady za vrácení zboží pouze pokud toto zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný; Kupující je povinen vrátit zboží obvyklou poštovní cestou;
 • smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena po dobu pěti let v elektronickém archivu Prodávajícího, registrovaní uživatelé Prodávajícího mají ve svém profilu náhled do svých objednávek
 • kupující může uplatnit své stížnosti u Prodávajícího na uvedených kontaktech , případně se Kupující může podat stížnost na orgán dohledu nebo státního dozoru.


REGISTRACE ZÁKAZNÍKA

SMLOUVA

POSTUP VYTVOŘENÍ ON-LINE OBJEDNÁVKY NA www.detska-rise.cz

Registrace zákazníka

Na registraci je třeba zadat všechny povinné kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, kontaktní e-mail a telefonní číslo). Všechny uložené údaje v profilu je možné kdykoliv upravit.

Na vytvoření závazné objednávky není registrace nutná, avšak každý registrovaný zákazník má následující výhody:

 • sledování průběhu vyřizování objednávky;
 • náhled do seznamu všech vytvořených objednávek;
 • jednodušší a rychlejší vytvoření on-line objednávky při dalším nákupu (není nutné vyplňovat všechny kontaktní údaje);
 • získávání informací o aktuálních akčních nabídkách, slevách, novinkách a speciálních nabídkách.

VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY

Nákupní košík

V detailním náhledu vybraného produktu je možné zvolit si jeho velikost. Kliknutím na tlačítko "KOUPIT" se produkt automaticky vloží do nákupního košíku. V nákupním košíku je náhled na všechny vybrané produkty, včetně ceny za položku a celkové ceny za nákup. Nákupní košík dále slouží pro úpravu množství vybraného zboží. Jednotlivé položky lze ze seznamu jednoduše smazat, zvolením "0" kusů daného produktu. V této fázi je možné uplatnit i různé slevy na nákup.

Z košíku je možné přejít k dalšímu nákupu kliknutím na logo "detska-rise" nebo je možné přejít k dalšímu kroku vytvoření objednávky kliknutím na tlačítko "Pokračovat na objednávku".

Způsob platby a Způsob doručení zásilky

Na úspěšné dokončení objednávky je třeba zvolit preferovaný "Způsob platby a doručení zásilky". V této fázi je možné zadat i poznámky k objednávce. Posledním krokem je závazné odeslání objednávky kliknutím na tlačítko "Potvrdit objednávku".

Tímto okamžikem je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena kupní smlouva, za případné chyby při prenos dat Prodávající nenese odpovědnost.

Potvrzení objednávky

Uzavření smlouvy Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí Kupujícímu prostřednictvím informativního e-mailu na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím.

přílohou tohoto potvrzení je odkaz na aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek (VOP), včetně Reklamačního řádu Prodávajícího. Smlouvu uzavřenou výše uvedeným způsobem (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy mezi stranami smlouvy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v slovenském jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v slovenském jazyce.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu podle příslušných právních předpisů, a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, ve kterých je tento proces srozumitelně popsán.

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu předá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu vstoupit vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Kupujícímu kupní cenu.

Pokud je Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat věc na místo určené Kupujícím, Kupující je povinen převzít věc při dodání.

Převzetím zboží přechází na Kupujícího vlastnictví ke zboží. Při zásilkovém prodeji přechází na Kupujícího vlastnictví převzetím zboží Kupujícím na místě jím určeném. Převzetí zboží Kupujícím předchází zaplacení kupní ceny.

Prodávající předá Kupujícímu zboží v dohodnutém množství, jakosti, míře nebo hmotnosti a bez vad. Zboží bude při předání zabalen.


ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ DOBA

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ DOBA

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí Kupujícím. U zboží prodávaném za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

Prodávající odpovídá i za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době (záruka). Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, resp. nesprávného zásahu. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího v souladu s Reklamačním řádem Prodávajícího.


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

MOŽNOST odstoupení

Odstoupit od smlouvy můžete:

(i) bez udání důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží v případě zásilkového prodeje, nebo

(ii) v případě, že vám vznikne nárok na odstoupení od smlouvy v souvislosti s vadným plněním (pro podrobnosti viz Reklamační řád ).

Pokud jste obdrželi zásilku a zjistíte, že zboží, které jste si objednali je malý, velký nebo není úplně podle Vašich představ, máte možnost jej vyměnit nebo vrátit bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze do 14 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.

Při odstoupení v tomto případě doporučujeme postupovat následovně:

pro vrácení zboží a peněz : do balíku vložte kopii faktury a průvodní dopis s textem: "Odstupuji od smlouvy a požaduji vrácení peněz." na průvodní dopis uveďte Vaši adresu, telefon, e-mail a způsob, jakým chcete vrátit peníze (převodem na Váš účet). Při vrácení zboží Vám bude vrácena cena zakoupeného zboží včetně poštovného za odeslání balíku na Vaši adresu.

pro výměnu zboží : do balíku vložte kopii faktury a průvodní dopis s textem: "Požaduji výměnu zboží za ..... ". Vrácený produkt můžete vyměnit za jakékoliv zboží z naší nabídky. Pokud bude cena vybraného zboží vyšší, zbývající část doplatíte při převzetí zásilky. Pokud bude cena nižší než produkt, který posíláte na výměnu, rozdíl v penězích Vám vrátíme. První výměnu provedeme zdarma; to znamená, že zaplatíte pouze poštovné k nám, poštovné k Vám neplatíte.

Zásilku zašlete při zaslání balíku Slovensku poštou, GLS, DPD nebo jiné poštovní služby na adresu:

Abydos sro
Senická 626/8
031 04 Liptovský Mikuláš

V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku!

Balíček s dárkovými předměty si v případě vrácení či výměny zboží můžete ponechat.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, jestliže nemůže zboží vrátit ve stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí pokud Kupující nezpůsobil nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu.

Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je obvyklé s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Pokud Kupující odstoupí od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.


CENY V KATALOGU

CENY

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu Prodávajícího jsou aktuální a platné ceny.

Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Ceny jsou konečné, tj včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující na získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravu, resp. dobírku.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Prodávající si vyhrazuje právo změny výšky slevy v případě chybné kalkulace slevy v objednávkovém systému. Případnou změnu výšky slevy musí Prodávající oznámit Kupujícímu ještě před vybavením objednávky Kupujícího.


POŠTOVNÉ


POŠTOVNÉ PRO ČESKO

PLATBA PŘEDEM (karta / online banking)

Kurýr - doručení na adresu - 119 kč.


Výdejní místo (do 5 kg) - 69 kč.


DOBÍRKA

Kurýr - doručení na adresu - 139 kč. Platíte přímo kurýrovi při převzetí zásilky.


Výdejní místo (do 5 kg) - 89 kč. Platíte přímo kurýrovi při převzetí zásilky.OCHRANA SOUKROMÍ

Ochrana soukromí

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje (jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a emailová adresa) jsou důvěrné. Budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingové akce Prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby Kupující neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života kupujícího. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č 122/2013 Sb, o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (hlavně na zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kliknutí na odkaz pro automatické odhlášení, který je součástí každé marketingové informační zprávy od Prodávajícího. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude zpracovávat tzv. "Cookies" tak, aby usnadnil poskytování služeb v souladu s ustanovením směrnice 95/46 / ES. Kupující má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zaří, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Na tomto webu používáme měřicí systémy třetích stran: Google Analytics a Heureka.sk. Google nebo Heuréka mohou použít anonymní data z tohoto webu na zlepšení svých vlastních produktů nebo k cílení reklamních sdělení třetích stran. Google momentálně neposkytuje možnost odmítnout (tzv. Opt out) sledování měřícím systémem Google Analytics. Na tomto webu také používáme cookies, malé datové soubory, které internetový prohlížeč jako Internet Explorer nebo Mozilla Firefox ukládá na Vašem počítači. Tyto soubory obsahují data, které jsou přístupné pro čtení pouze webu, který inicioval jejich vznik. Nemusíte se proto obávat, že data uložená v cookies budou přístupné neoprávněným subjektům nebo osobám. Cookies můžete kdykoliv smazat prostřednictvím volby v nastavení Vašeho internetového prohlížeče


ZÁVERČNÉ USTANOVENÍ

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01.01.2017 a ruší předchozí znění VOP včetně jejich součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Prodávajícího nebo elektronicky na www.detska-rise.cz.

pokud kupující není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů, kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu.

Subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím Abydos s.r.o. je:

Inspektorát SOI pro Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
tel. č .: 041/7632 130
fax č .: 041/7632 139
e-mail: za@soi.sk

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/

Společnost Abydos sro si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Právní dobytnost slev je vyloučena.

Mojžišove koše od ahojbaby
zobrazit více ❯
Multifunkčné učiace veže Craffox
zobrazit více ❯
Slikónové presiteranie, príbory od Mushie
zobrazit více ❯
Prebaľovacie tašky, detské ruksačiky od Childhome
zobrazit více ❯
Termočižmy od enfant
zobrazit více ❯
Nočníky od Kindsgut
zobrazit více ❯
Visa, mastercard Visa, mastercard
Kontakt
Detska-rise.cz
Senická 626/8
031 04 Liptovský Mikuláš
info@detska-rise.cz
+421 911 772 302
.
Provozovatel
Abydos s.r.o.
Senická 626/8
031 04 Liptovský Mikuláš
IČO: 47644630
IČ DPH: SK2024011935